Seznam článků


DEFINICE DOPINGU

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel uvedených v následujících článcích:

1. Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce

(Jedná se o pravidlo bezvýhradné odpovědnosti podle kterého je proviněním kdykoliv je nalezena zakázaná látka, ať už ji sportovec použil úmyslně, neúmyslně, z nedbalosti nebo jinak zavinil její použití. Výjimkou jsou látky, pro které jsou toleranční limity výslovně kvantifikovány nebo podle zvláštních kritérií mohou být vyprodukovány endogenně.)

2. Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody

(Úspěch nebo neúspěch v použití látky nebo metody není rozhodující. Jako důkaz o použití nebo pokusu o použití může sloužit také doznání nebo svědectví třetí strany.)

3. Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého důvodu po výzvě nebo jiný způsob vyhýbání se dopingové kontrole

(Jedná se o  jakékoliv odmítnutí dopingové kontroly jako je např. skrývání se před dopingovým komisařem, nedostavení se k dopingové kontrole z nedbalosti nebo úmyslné vyhýbání.)

4. Porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu mimo soutěž včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání se testům

(Sportovec, který je určen pro testování mimo soutěž (registr sportovců) nese odpovědnost za poskytnutí a aktualizaci informací o místě pobytu, aby ho bylo možné zastihnout pro kontrolu bez předchozího oznámení.)

5. Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoliv části dopingové kontroly

(Zahrnuje chování, které narušuje proces dopingové kontroly a není zahrnut v definici zakázaných metod, např.měnění kódů, falšování záznamů apod.)

6. Držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody


(Držení látek zakázaných mimo soutěž sportovcem nebo doprovodným personálem sportovce na jakémkoliv místě, pokud není prokázáno, že jde o látku pro terapeutické účely.)

7. Nelegální nakládání s jakoukoliv zakázanou látkou nebo látkou umožňující zakázané metody

(Znamená nelegální obchodování, výrobu, dovážení, vyvážení a podobné manipulace osob, které k tomu nemají oprávnění.)

8. Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo aplikace metody sportovci nebo podporování, podněcování, navádění, napomáhání nebo jiná prokázaná spoluvina